Song 2

Blur

Lyrics

Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo

I got my head (1)_______
By a jumbo jet
It wasn't (2)____
But (3)_______ i-is
No

Woo-hoo
When I (4)____ heavy-metal
Woo-hoo
And I'm pins and I'm (5)_______
Woo-hoo
Well, I lie and I'm (6)____
All of the time but I'm never (7)____
Why I (8)____ you
Pleased to (9)____ you

I got my head (10)____
When I was (11)_____
It's not my problem
It's not my problem

Woo-hoo
When I feel heavy-metal
Woo-hoo
And I'm pins and I'm needles
Woo-hoo
Well, I lie and I'm easy
All of the time but I'm never sure
Why I need you
Pleased to meet you

Yeah yeah
Yeah yeah
Yeah yeah
Oh yeah

Answers
(1) checked (2) easy (3) nothing (4) feel (5) needles (6) easy (7) sure (8) need (9) meet (10) done (11) young